Hóa chất PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER (1-Methoxy-2-propanol) (dung môi PM) C4H10O2, CAS No: 107-98-2​