Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ thông tin thư viện